ประชุมพิจารณาหัวข้อประชาพิจารณ์ร่างประกาศและข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายภาณุวัฒน์  คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมประชุมพิจารณาหัวข้อประชาพิจารณ์ร่างประกาศและข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการที่ 9  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1