รร.บ้านคลองบุหรี่ ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี ป. 2,4,5

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5

ในวันพุธที่  11  มีนาคม  2563

 

ติดต่อเรา