โรงเรียนบ้านกิโลสาม รับการประเมินจาก ก.ต.ป.น. ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านกิโลสาม

รับประเมินจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สระแก้ว เขต 1

วันจันทร์ที่  2  มีนาคม  2563

ติดต่อเรา