การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562

วัน จันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา  09.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (ก.ต.ป.น.) พร้อมทั้ง นางสาวปราณี คงพิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวละออ จรรยา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นคณะกรรมการประเมิน 2 โรงเรียน ในอำเภอเมืองสระแก้ว ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

2.โรงเรียนบ้านสี่แยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา