มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ นำโดย นางสาวทัศนีย์  สุดใจนิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการให้ความรู้แก่นักเรียน การคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน การผลิตและแจกแอลกอฮอล์ล้างมือแบบสเปรย์

 

ติดต่อ สพป.สก.1