โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ รับการประเมินจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

รับประเมินจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สระแก้ว เขต 1

วันศุกร์ที่  6  มีนาคม  2563

*************************************

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1