ยกเลิกการนำนักเรียนไปศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว แจ้งยกเลิกการนำนักเรียนไปศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว จะจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำหน่วยงานสถานที่เปิดฝึกอาชีพให้กับนักเรียนต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1