การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

แจ้งโรงเรียนในสังกัด (ที่จัดการกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด)

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2563  ทั้งนี้ ขอให้จัดทำเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนด ส่งให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อรวบรวมผลงานทั้งหมดส่งไปยัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดจังหวัด

ดาวน์โหลดเอกสาร (หนังสือนำ และสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-6) >>>>> หนังสือนำ  ||| สิ่งที่ส่งมาด้วย .สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 /สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 /

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ติดต่อเรา