การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563

สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

หากสนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563  ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร

ผลการดำเนินงานสภานักเรียนในโรงเรียน ตามองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ จำนวน 3 เล่ม (ฉบับจริง 1 เล่ม สำเนา 2 เล่ม)

ส่งให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>> หนังสือนำ / ใบสมัคร / คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1