ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2563

แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยให้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป – 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 20 กันยายน 2563 และกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนของท่าน มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นฯ โดยให้จัดทำแบบเสนอประวัติ (เอกสารหมายเลข 1 – 3) และผลงานของนักเรียน พร้อมเอกสาประกอบการพิจารณา จำนวน 6 ชุด ส่งให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563  

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>>หนังสือนำ / สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

ติดต่อ สพป.สก.1