ด่วนที่สุด การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในช่วงชั้นที่ 3(ขั้นตอนที่7การนำนักเรียนไปศึกษาดูงานและรับสมัครฯ)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์นำนักเรียนไปศึกษาดูงานและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในช่วงชั้นที่ 3 ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว นายยุตติศักดิ์ รอดไธสง โทร 09-0990-1490 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียด

ติดต่อ สพป.สก.1