โรงเรียนบ้านหนองข่ารับประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองข่า ร่วมต้อนรับและรับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2562 นำโดย นางกนกวรรณ รอดคง นางสาวลัดดา พงษ์แก้ว และนางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์

      

 

      

 

      

ติดต่อ สพป.สก.1