รร.บ้านคลองหมากนัด เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2562

รร.บ้านคลองหมากนัด ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 (ก.ต.ป.น.)