การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  09.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (ก.ต.ป.น.) พร้อมทั้ง นางสมพร ฟักแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่ และนางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคณะกรรมการประเมิน 4 โรงเรียน ในอำเภอวังสมบูรณ์ ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านคลองทราย

2.โรงเรียนซับสิงโต

3.โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

4.โรงเรียนบ้านไร่สามศรี

ติดต่อ สพป.สก.1