รร.บ้านแก่งสีเสียดเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2562

วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 (ก.ต.ป.น.)

ติดต่อเรา