ขอความร่วมมือชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

 

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ศธ 5400/558 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) แจ้งว่าเนื่องจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเป็นการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงขอความร่วมมือ

โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ให้ชะลอการนำนักเรียน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

และขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>>> หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (.PDF)

ติดต่อเรา