เก็บตกพีธีเปิด-ปิดกีฬาเครือข่ายตาหลังใน “ท่าตาสีเกมส์”62

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพตาหลังใน 

จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าตาสี  โรงเรียนบ้านหนองแก โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี

โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน และ โรงเรียนบ้านทัพหลวง

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กลุ่มเครือข่ายตาหลังใน “ท่าตาสีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ขอขอบคุณ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน ในการจัดสรรงบประมาณ และขอขอบคุณ นายอนันต์  งอนชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน  ที่ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด กีฬาเครือข่ายตาหลังใน “ท่าตาสีเกมส์”

ขอขอบคุณ   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นโรงเรียนบ้านท่าตาสี   ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา  ผู้ปกครองนักเรียน   ทุกท่าน   ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายตาหลังใน “ท่าตาสีเกมส์”

จนบรรลุวัตถุประสงค์และสำเร็จลงได้ด้วยดี

ขอขอบคุณคะ/ครับ

ติดต่อ สพป.สก.1