กิจกรรม”วันสหกรณ์แห่งชาติ”ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30น.โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก จัดกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อต้องการปลูกฝังอุดมการณ์ เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
“สหกรณ์การผลิต สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า”

ติดต่อ สพป.สก.1