ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐานให่โรงเรียนในสังกัด ที่เปิดหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ และที่ยังไม่เปิดหมวดและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน (สำหรับผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ผู้บำเพ็ญประโยชน์ประจำปี 2563) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>>> โครงการอบรมและตารางกำหนดฝึกอบรมของแต่ละรุ่น

ติดต่อ สพป.สก.1