ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

แจ้งโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว /บ้านหนองเตียน /บ้านโคกน้อย /บ้านเขาตาง้อก /บ้านคลองยายอินทร์ /อนุบาลวังสมบูรณ์

ขอความร่วมท่านประชาสัมพันธ์ให้ครูในสังกัดที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว

โดยให้จัดส่งใบสมัคร พร้อมหนังสือนำส่งของโรงเรียน ส่งไปยัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายจำรัส พิมพ์จันทร์ 037-550246 , 084-3455126

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>>> ใบสมัครและรายชื่อสถานศึกษา

ติดต่อเรา