กีฬาเครือค่ายตาหลังใน “ท่าตาสีเกมส์” 2562

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาหลังใน

จัดกีฬานักเรียน ประถมศึกษา “ท่าตาสีเกมส์”ประจำปี 2562 

ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563

 

ติดต่อเรา