การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด  นำโดยสภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ ตามหัวข้อคิดเห็นสภานักเรียนทั้ง 4 ข้อ

1.การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก

2.การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข

3.การส่งเสริมเด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม

4.การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ติดต่อเรา