ตอบรับการเข้าร่วมรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

สพป.จะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการ “องค์กรดี คนดี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในวันประชุมผู้บริหารประจำเดือน (ศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557)ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ รายงานตัวเวลา 08.00 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี จึงขอความร่วมมือสถานศึกษา ทีเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกแห่ง แจ้งบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าว พร้อมแจ้งตอบรับการเข้าร่วมพิธีของบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทุกท่าน ภายใน 23 กรกฎาคม 2557 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 037 515262 หรือ 089 8830947 รายชื่อผู้รับเกียรติบัตร

ติดต่อ สพป.สก.1