การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี 

ตอนรับ ศน.จริญา อาษาวัง      ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านท่าตาสี

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมสึกาาปีทึ่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อ สพป.สก.1