ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา กลุ่มเครือข่ายตำบลตาหลังใน “ท่าตาสี เกมส์ 2563”

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครูกลุ่มเครือข่ายตำบลตาหลังใน

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนระดับประถมศึกษาเครือข่ายตาหลังใน “ท่าตาสีเกมส์”

ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อ สพป.สก.1