ต้อนรับ ผอ.สุภาพร ศรีมงคล และคณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง เข้าเยียม โครงการเศษรฐกิจพอเพียง รร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ  สมอาา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครู 

ต้อนรับ นางสุภาพร ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าตาสี  ศึกษาดูงานในการดำเนินกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน 

ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์  2563

ติดต่อเรา