เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปบ.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐ค/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒  ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอที่สนใจสามารถขอรับเอกสารและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้่างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดย นายอติศักดิ์ สุดเสน่หา เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

Download –> ประกาศประกวดราคา

ติดต่อ สพป.สก.1