นิเทศ ติดตาม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) “ท่าตาสี 4HD”

นายบรรจบ สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี 

รับการนิเทศติดตาม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)

โดย ศน.ทิพย์วรรณ สุวรรณา 

ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

ติดต่อเรา