ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนนักเรียน ณ โรงอาหาร วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เจ้าหน้าที่อนามัยคลองตาสูตรตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ณ โรงอาหาร

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

10002000