แจ้งโรงเรียนบ้านท่าผักชี/บ้านโคกน้อย/บ้านคลองเจริญสุข

แจ้งกำหนดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการ

ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแก้ว เขต ๑ (ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 107 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563)

ขอความร่วมมือจากท่านส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการประกวดฯ  ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>>> คลิกที่นี่

ติดต่อ สพป.สก.1