รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนผู้รู้ ญสส.80

เนื่องด้วยโรงเรียนผู้รู้ ญสส. 80 ในมูลนิธิวัดญาณสังวราราม เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลประจำชาย เปิดสอนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยขั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาภันธ์ 2563 โดยส่งเอกสารการสมัครมายัง โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80

ดาวโหลดเอกสาร ด้านล่าง

รับสมัครนักเรียน โรงเรียนผู้รู้ ญสส

ติดต่อ สพป.สก.1