ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอพระราชทาน น้ำหลวงพระราชทาน/เพลิงหลวงพระราชทาน/ดินหลวงพระราชทาน พร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพ

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพ แก่ข้าราชการบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชน ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ไปให้รัฐบาลดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพทั่วประเทศให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจนี้ โดยให้พร้อมดำเนินการเต็มรูปแบบได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ติดต่อเรา