โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉั้นท์ โรงเรียนบ้านทุ่งพระร่วมกับชุมชนตำบลท่าเกษม

โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉั้นท์ โรงเรียนบ้านทุ่งพระร่วมกับชุมชนตำบลท่าเกษม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ  

ติดต่อเรา