ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประชุมชี้แจงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประชุมชี้แจงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงยิ่งขึ้น ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา