ร.ร.บ้านท่าตาสี ทอดผ้าป่าสามัคคี ตามโครงการสร้างถนนเพื่อน้อง

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี คณะครู

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมาชน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนการศึกษา

ตามโครงการสร้างถนนเพื่อน้อง ในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

ด้วยมหากุศลเจตนาที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ   

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข

ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ  มากผลพูนทรัพย์ทุกประการเทอญ

ติดต่อ สพป.สก.1