แจ้งหักเงินประกันกลุ่มคงเดิม

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 แจ้งงดหักการนำส่ง
เบี้ยประกันต่าง ๆ ทุกรายการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 (หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3444 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562)
เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้เอาประกันกลุ่มว่า การงดส่งประกันกลุ่มอาจทำให้เกิดผล
กระทบต่อสิทธิประโยชน์บางประการ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงสั่งการให้ดำเนินการหักส่งเบี้ยประกัน เฉพาะการประกันกลุ่ม
ต่อไปตามเดิม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ติดต่อ สพป.สก.1