การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะ ร่วมต้อนรับนายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประธานเขตตรวจราชการที่ 9 ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ พร้อมคณะกรรมการ ได้ตรวจเยี่ยมและให้คําปรึกษา ชี้แนะ การบริหารจัดการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1