การคัดเลือกเด็กเพื่อพิจารณาเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

 

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทุกแห่ง คัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี เพื่อพิจารณาเข้ารับประกาศเกียติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเด็กดี สนับสนุนให้เด็กมีความประพฤติดี มีค่านิยมที่ดี และคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต

โดยให้โรงเรียนจัดส่งแบบเสนอรายชื่อ พร้อมผลงานของเด็ก จำนวน 1 เล่ม  และบันทึกผลงานลงแผ่น CD ส่งมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. เพื่อรวบรวมและส่งให้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว พิจารณาคัดเลือกต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>>> แบบเสนอรายชื่อ / เกณฑ์การพิจารณา

ติดต่อ สพป.สก.1