โครงการอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม:สุดยอดผู้นำ “ผลิตสื่อความดี” ปีที่ 7

ด้วย สพฐ.จะจัดอบรมการผลิตสื่อคุณธรรม ปีที่ ๗ สำหรับนักเรียน ม. ๒- ม. ๖ ในหัวข้อ “ความจงรักภักดีต่อชาติ” ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า  “ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป ให้โรงเรียนในสังกัดสมัครทีมนักเรียนผลิตสื่อคุณธรรม ประกอบด้วย ครู 1 คน นักเรียน 3 คน รวม 4 คน ผลงานหัวข้อ “ความจงรักภักดีต่อชาติ” ส่งผลงานไปยัง สพฐ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม ระหว่าง 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2557 ณ วิเทรนอินเตอร์เนชันแนบเฮ้าส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
smiley พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดการสมัคร  วัน เวลา สถานที่ /  ปฏิทินการดำเนินงาน  /แบบฟอร์มใบสมัครมาแล้ว เมื่อนักเรียนส่งผลงานมาแล้ว ( ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) ขอให้คอยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ซึ่งจะประกาศใน www.vitheebuddha.com  ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในหัวข้อข่าวสาร โรงเรียนวิถีพุทธ  “สพฐ.จะจัดอบรมผลิตสื่อคุณธรรมปีที่ ๗ ” smiley

kankisamug1       bisamuk 2          patitin3         map4

ติดต่อ สพป.สก.1