กิจกรรมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 นางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์  เนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย
เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรมรู้จักสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ติดต่อเรา