“การประเมินคุณภาพภายใน” ร.ร.บ้านคลองใหญ่

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีคณะกรรมการมาติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งนำโดย นายจรูญ กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่ เป็นประธานกรรมการ

04

00

ติดต่อเรา