กลุ่มยุวเกษตรน้อย โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 กลุ่มยุวเกษตรน้อย โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ นำโดยนางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ร่วมกันลงแปลงปลูกผัก ในโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีทักษะ กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบ

 

ติดต่อ สพป.สก.1