โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ รับชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา ผ่านกล้องโทรทรรศน์ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ เกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคาซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี

ติดต่อ สพป.สก.1