การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๕๓/ว ๒๔๕๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ขอความร่วมมือโรงเรียนมอบหมายครูเข้ารับการอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

โดยลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ เรือนบูรพาพัชรีสอร์ท ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว

และพักค้าง ๑ คืน

2454

2454.1