การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนปกติ) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1