ภาพครูศึกษาดูงานโครงการเด็กไทยฟันดี

คณะครูโรงเรียนบ้านคลองทรายร่วมศึกษาดูงานโครงการเด็กฟันดี

จังหวัดราชบุรี

DSCF2131 DSCF2196 DSCF2148 DSCF2159

Message us