โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดจัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2562

    วันที่ 5 ธันวาคม 2562

       โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดจัดพิธี “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพ่อแห่งชาติ อีกทั้งทรงเป็นพ่อตัวอย่างของปวงชนชาวไทย ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน พระองค์ทรงเป็นพ่อแห่งชาติที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้ วัฒนาถาวรสืบไป

ติดต่อ สพป.สก.1