ด่วนที่สุด ..ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

อ้าวถึง หนังสือสำนักงานดขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1. ที่ศธ 04153/ว825 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ค้นหาสุดยอดผลงานของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม พัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน โดยมีกำหนดจัดงานภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงให้โรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ใช้ความระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ตามแนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 อย่างเคร่งครัด

ติดต่อ สพป.สก.1