แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ให้ส่งแบบข้อมูลแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สังกัดสพป.สระแก้ว เขต ๑ นั้น

สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบข้อมูลแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สังกัดสพป.สระแก้ว เขต ๑ ให้ส่งมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรแก้ว เขต ๑ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการรับนักเรียนปี๒๕๖๓

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา