ถ่ายทำรายการทีวีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าตาสี

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี คณะครู และนักเรียน

ตอนรับคณะถ่ายทำ รายการทีวีเพื่อการศึกษา

นำโดย

นายเรือง จันทร์พันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ในวันอังคารที่ 3  ธันวาคม พ.ศ. 2562

 

ติดต่อ สพป.สก.1